<

Đầu tư

THAY ĐỔI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ THÌ CÓ CẦN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÔNG

Đối với dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nếu Nhà đầu tư thay đổi tổng vốn đầu tư 25% so với tổng vốn được chấp thuận ban đầu thì Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh và cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan đó có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

  • date_range Aug 30, 2023

Ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư

Đối với các dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án. Tuy nhiên, có một số trường hợp nhà đầu tư không phải thực hiện ký quỹ.

  • date_range Aug 10, 2023