<

Doanh nghiệp

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ và được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

  • date_range Oct 05, 2023

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÓ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VỐN GÓP KHÔNG?

Đối với công ty TNHH một thành viên khi thực hiện góp vốn không phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp.

  • date_range Aug 30, 2023

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Theo quy định tại Điều 51, 52, 53 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác.

  • date_range Aug 30, 2023

KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu. Hợp đồng điện tử có giá trị như hợp đồng truyền thống và không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu

  • date_range Aug 30, 2023

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

  • date_range Dec 06, 2022

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật

Căn cứ khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về hộ kinh doanh như sau:

  • date_range Nov 10, 2022