<

Xử lý nợ

CÁC HÌNH THỨC XỬ LÝ NỢ KHÓ ĐÒI

Thu hồi nợ là việc chủ nợ yêu cầu khách nợ thanh toán các khoản tiền, tài sản khác đến hạn hoặc quá hạn theo hợp đồng/ thỏa thuận giữa chủ nợ và khách nợ; hoặc theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp khởi kiện ra Tòa án và đã có bản án hoặc quyết định.

  • date_range Sep 27, 2023

THỦ TỤC GIẢI CHẤP SỔ ĐỎ

  • date_range Jul 26, 2023

NỢ XẤU NGÂN HÀNG LÀ GÌ?

  • date_range Jul 26, 2023