Lao động

Lao động

- Tư vấn cho doanh nghiệp, người sử dụng lao động các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực lao động;

- Tư vấn về hợp đồng lao động, xem xét và đề xuất ý kiến chỉnh sửa;

- Soạn thảo hợp đồng lao động theo yêu cầu của khách hàng;

- Tư vấn về nội quy lao động;

- Soạn thảo nội quy lao động theo yêu cầu khách hàng;

- Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.