TIN TỨC

10 ĐIỂM MỚI ĐÁNG CHÚ Ý TRONG DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

10 ĐIỂM MỚI ĐÁNG CHÚ Ý TRONG DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

  • date_rangeMar 23, 2020

    Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Dự án luật sẽ được Chính phủ phủ trình Quốc hội cho ý kiến ​​lần đầu tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV với nhiều điểm mới có thể chế định các định hướng trong Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII, các nghị quyết, kết luận của Đảng, của Quốc hội về lĩnh vực này.

    Thực hiện Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13/6/2022 của Quốc hội về Xây dựng chương trình luật, lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, lệnh 2022, Chính phủ phát triển tổng kết thi hành luật Đất đai, thể chế hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương hỗ trợ về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chế độ, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao (Nghị quyết số 18-NQ/TW) và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

    Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, Chính phủ đã tiếp thu ý kiến ​​kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp ngày 22/9/2022, ý kiến ​​thẩm phán của Ủy ban Kinh tế, ý kiến ​​của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

    Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bao gồm 16 chương, 245 điều, trong đó giữ nguyên 28 điều; sửa đổi, bổ sung 184 điều; Bổ sung mới 41 điều và bãi bỏ 8 điều, quy định về chế độ sở hữu đất đai, hạn chế và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và hệ thống quản lý tốt nhất về đất đai, việc quản trị lý đất đai và chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của công dân, người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

    Dự thảo Luật có thể chế định các định hướng trong Văn kiện Đại hội Đảng Khóa XIII, Nghị quyết, kết luận của Đảng, của Quốc hội. Đặc biệt có thể chế hóa 03 mục tiêu tổng quát, 06 mục tiêu công cụ, 06 nhóm giải pháp và 08 nhóm chính sách lớn tại Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương hỗ trợ và giải quyết các vấn đề đặt ra ra khỏi thực tiễn, phù hợp với xu thế phát triển, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có nhiều nội dung mới:

    Một là, đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng: Các quy hoạch quốc gia cũng như quy hoạch sử dụng đất và các quy định ngành, lĩnh vực có sử dụng đất phải bảo đảm phù hợp, hệ thống nhất , đồng bộ, kết nối chặt chẽ và thúc đẩy nhau để phát triển. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập ở cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện, đáp ứng yêu cầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nội dung quy hoạch sử dụng đất phải kết hợp giữa các loại đất gắn với không gian, phân vùng sử dụng đất, hệ sinh thái tự nhiên, có thể hiển thị thông tin đến từng mảnh đất.

    Hai là, hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Quy định chặt chẽ các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu tranh giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Cơ sở thực hiện hình thức cho thuê đất trả tiền hàng năm và quy định cụ thể các trường hợp thuê đất trả tiền một lần phù hợp với tính chất, mục đích sử dụng đất, đảm bảo nguồn thu ổn định. Quy định điều kiện giao đất, cho thuê đất, giới hạn sử dụng đối với các tổ chức Tôn giáo phù hợp với việc thu hồi đất hiện có của địa phương; tổ chức Tôn giáo sử dụng đất vào mục đích khác phải trả tiền thuê đất cho Nhà nước theo quy định của luật.

    Ba là, quy định cụ thể hơn về thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí cụ thể thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: Hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải đi trước một bước, bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của Nhà nước, người có đất bị thu hồi và nhà đầu tư, cho người dân có đất bị thu hồi đáp phải có chỗ ở, đảm bảo cuộc sống bằng hoặc tốt hơn. Quy định cụ thể việc khai thác hiệu quả thải đất phụ cận để phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế xã hội và các cơ chế quyên góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai, chỉnh trang đô thị và khu dân cư cư dân nông thôn.

    Bốn là, hoàn thiện cơ chế định giá đất theo nguyên tắc thị trường, các cơ chế kiểm tra, giám sát của Trung ương và Hội đồng nhân dân trong việc xây dựng bảng giá. Bổ sung, hoàn thiện các quy định đảm bảo chắc chắn công khai, minh khai như: Công khai giá đất, giao dịch qua các sàn giao dịch đối với các dự án khu minh bạch dân cư, khu đô thị, khu nhà ở thương mại.

    Năm là, hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính về đất đai đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; có cơ chế cho thuê chi tiết hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền đất giữa Trung bù và địa phương; điều tiết chênh lệch địa tô, đảm bảo công khai, minh bạch. Quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ, sử dụng đất chậm, bỏ đất hoang. Thể chế chính sách ưu đãi cho thuê thông qua việc miễn phí, tiền sử dụng đất, tiền đất phù hợp với lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư và các đối tượng chính sách.

    Sáu là, hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất. Đẩy mạnh thương mại hóa quyền sử dụng đất. Xây dựng hệ thống thông tin thị trường bất kỳ gắn kết với thông tin địa giới; có chính sách khuyến mãi phát triển thị trường quyền sử dụng đất, tốt nhất là thị trường cho đất nông nghiệp. Hoàn thiện các chế độ về điều tiết của nhà nước để đảm bảo thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững. Thực hiện đăng ký bắt buộc về quyền sử dụng đất và đăng ký biến động đất đai, đồng thời có chế tài cụ thể, đồng thời ngăn chặn các trường hợp giao dịch không đăng ký tại cơ quan nhà nước.

    Bảy là, hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp theo hướng mở rộng đối tượng, giới hạn nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, quy định để người sử dụng đất nông nghiệp được chuyển mục đích sản xuất cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch. Tăng cường quản lý chất lượng đất, giải quyết tình trạng thoái hóa, suy giảm chất lượng đất. Quy định về ngân hàng cho thuê đất nông nghiệp. Có các quy định để quản lý, sử dụng hiệu quả đai đất có nguồn gốc nông, lâm trường và giải quyết thổ sản, sản xuất cho đồng bào dân tộc.

    Tám là, quy định về quản lý và sử dụng đất kết hợp đa mục đích, đất kết hợp với thương mại, dịch vụ; đất nông nghiệp kết hợp với thương mại, dịch vụ; đất quốc phòng, an ninh kết hợp với kinh tế; dự án du lịch có yếu tố tâm linh; công trình xây dựng trên không, công trình ngầm, công trình xây dựng thành công từ hoạt động lấn biển .

    Chín là, thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất; đảm bảo quản lý, vận hành, kết nối và chia sẻ thông tin tập trung, thống nhất từ ​​Trung ương đến địa phương. Đồng thời, tiếp tục trợ lực phân cấp, phân quyền đi đôi với giám sát, kiểm soát quyền lực.

    Mười là, đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai.

    Trên đây là tổng hợp những điểm mới đáng chú ý trong dự thảo luật đất đai (sửa đổi). Trường hợp cần tư vấn thêm anh/chị có thể liên hệ trực tiếp Luật sư để được tư vấn.

----------------------------

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐỨC TÍN VÀ CỘNG SỰ

Địa chỉ: P. 1901, Tầng 19, Saigon Trade Center 37, Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

SĐT: 093 786 32 63

Mail: contact@ductin-partners.com