Di chúc - Thừa kế

Di chúc - Thừa kế

Duc Tin & Partners, với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu trong việc:

- Tư vấn và đưa ra ý kiến pháp lý về các vấn đề có liên quan đến pháp luật thừa kế,

- Tư vấn và đưa ra ý kiến pháp lý trong việc định đoạt tài sản theo chế định thừa kế theo di chúc,

- Tư vấn, đại diện và cử luật sư tham gia tham vấn và/hoặc trực tiếp giải quyết các vấn đề có lien quan đến việc xác định di sản thừa kế, thời điểm mở thừa kế, người được thừa kế, thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, quyền từ chối nhận di sản thừa kế,

- Tư vấn, đại diện và cử luật sư tham gia tranh tụng tại các cơ quan tòa án có thẩm quyền nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Quý khách hàng.